I de fleste saker vil dommeren pålegge begge parter å skrive hver sitt sluttinnlegg. Man får gjerne beskjed om at "saksforberedelsen" skal avsluttes, f. eks. to uker før hovedforhandling, og da skal man inngi et sluttinnlegg innen saksforberedelsens avslutning.

Men hva skal det stå i et sluttinnlegg?

I tvisteloven heter det:

§ 9-10. Avsluttet saksforberedelse. Sluttinnlegg

(1) Saksforberedelsen avsluttes to uker før hovedforhandlingen hvis ikke retten fastsetter et annet tidspunkt.

(2) Retten skal som regel kreve at partene innen avsluttet saksforberedelse inngir et sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal kort angi den påstand, de påstandsgrunnlag og de rettsregler som påberopes, og de bevis parten vil føre. Med sluttinnlegget skal følge forslag til framdriftsplan for hovedforhandlingen, jf. § 9-11 annet ledd.

Der har vi altså hva sluttinnlegget skal inneholde. Det "skal kort angi den påstand, de påstandsgrunnlag og de rettsregler som påberopes, og de bevis parten vil føre."

Men hva betyr alle disse ordene? Hva er en "påstand", for eksempel?

-Påstand: Domsresultatet som du vil ha. (En går til retten for å få dom for hvilke rettigheter eller plikter partene har). F.eks. Du mener du har rett på en erstatning på så og så mye, eller erstatning etter en ulykke, rett til å ha omsorg for et ev. Barn. Under punktet for påstand skal en skrive hva en mener at dommeren skal dømme. Det typiske er «NN dømmes til å betale kr.XX,- til MM».

-Påstandsgrunnlag: Hvorfor denne dommen. Her skriver man de faktiske forhold ikke de juridiske. F.eks. NN avtalte å betale kr.YY,- for å overta eiendommen ZZ mot å betale kr.XX,-.

-Rettsregler som påberopes: Her skal det være hva som fører fra påstandsgrunnlaget til påstanden. Her kommer jussen inn. Vise til erstatningsrett eller avtalerett, selskapsloven osv. Det kan være lover og forskrifter, men det kan også være alminnelige rettslige prinsipper, eller det kan være spesielle regler som Høyesterett har fastsatt i en tidligere dom.

Bevis en vil føre: Her må du tenke på hva må til for å overbevise dommeren om at ditt påstandsgrunnlag er sant.

Vitner: Det vitnene forklarer skal bevise at ditt påstandsgrunnlag er sant.

I sluttinnlegget så kan ting ha forandret seg i løpet av alle prosesskrivene. En kan ha funnet ut at en ønsker å frafalle et vitne som en har ført opp tidligere eller har et annet vitne en ønsker å føre i stedet.

-Forslag til framdriftsplan: Her kan man komme med forslag til hvordan tiden kan disponeres.
Hvor mye tid trenger du og hvor mye tid mener du at motparten kan få.
Hvor mange timer vil gå med til hver av partenes innledningsforedrag, partsforklaringer, vitneførsel og prosedyre. I tillegg kommer tid til pauser og dommeren trenger kanskje ti minutter eller mer på begynnelsen første dag.