NYTT 2019. Endelig har boka ANKEN kommet ut. Kjøp den via her

Hva når feil fakta, uriktige forklaringer fra motparts fagkyndige og lovstridige forhold legges til grunn i domsresultatet?

Jeg jobber med å lage en blogg om det Aase Farmen og min familie opplevde i rettsvesenet etter å ha kjøpt hver vår del av en nyere tomannsbolig.    
 

Det viste seg at skadeomfanget var langt mer omfattende enn det fagkyndige fortalte i retten 24.02.2015.

Fagkyndig til motpart som viste seg å ikke være uavhengig, villedet om uriktig faktum i retten. Det innkom nye opplysninger i etterkant av rettsaken. Retten la tilgrunn uriktig faktum som fagkyndige hadde opplyst i retten. Dette fikk stor betydning for dommen. Motpart måtte betale ut hele sin maxdekning da det ble kjent at Protectors fagkyndige hadde forklart seg uriktig/falskt for retten den 24.02.2015. Etter begjæring om gjenåpning og falsk forklaring fra byggmester R.H betalte Protector ut ytterligere utbetaling. Men våre egne sakskostnader som avgjøres etter tvisteloven vår gått tapt som følge av uriktig/falsk forklaring den 24.02.2015.

 

Vår snille nabo Aase som var part sammen med oss døde rett etter rettskraftig dom, hun ble hvit av skrekk da det gikk opp for henne hvordan de opererer med sine ikke uavhengige fagkyndige i rettsaker. All tåkelegging, uriktige påstander og bruk av ikke uavhengige som lyver fører til at boligkjøpere presses på urettmessige juridiske kostnader. De må bruke advokater som skal ta betalt for å tilbakevise usanne påstander og løgner. 

Dette blir tilslutt for mye for en vanlig borger som har hatt store pusteproblemer i eget hjem i flere måneder. Jeg husker ungene frøs, for vi måtte lufte hele vinteren og de klarte ikke å konsentrere seg om lekser.

 

Etter rettskraftig dom innkom nye opplysninger. Det viste seg at Protectors faste fagkyndige, byggmester R.H hadde villedet på vår største og dyreste enkeltpost i retten. 
  

Protector utbetalte nå ytterligere beløp etter at vi ble kjent med at deres byggmester hadde forklart seg falskt for retten den 24.02.2015. På vår største og dyreste enkeltpost og andre poster. 

 Lytt til samtale
 

Dette lydopptaket ble utført etter at Aase døde, jeg gikk inn i  Aase  sin leilighet med gassmaske for å sette opp vinduer slik at vi kanskje ikke ble så svimle og uvelle i etasjen over. Oppe hos oss sto vinduer på full gap døgnet rundt. Aase var død og noen må vel stå til ansvar for det de har påført henne?

 

Protector utbetalte ytterligere etter de ble kjent med begjæring om gjenåpning av sak. Nye faktiske opplysninger viste at byggmester R.H hadde forklart seg uriktig/falske for retten.

To byggmestere forteller om sterk hodepine i flere dager etter å ha jobbet inne hos Aase. 2 takstmenn som var på befaring etter rettsaken ble så dårlige og måtte forlate huset etter 10 minutter. Yttervegger råtnet innenfra, det var mangelfull lufting bak ytterkledning, samtidig rant vann inn fordi det var feil med tettingen.

Byggmester R.H Protectors fagkyndige holdt opplysninger og mangler skjult for retten den 24.02.2015. Kledning og manglende lufting opplyste han ikke om i retten. Store feil ble ikke tatt med i dommen den 24.02.2015. Byggmester R.H  brøt med sin sannhet og opplysningsplikt. Slik ga han Protector en økonomisk fordel. Protector slapp å betale den rette forsikringsutbetalingen den 24.02.2015. Kapital har opplyst i en reportasje 4. April 2015 at byggmester R.H gjorde 98 oppdrag for Protector bare i 2013. 

 

Vi opplyste retten at vi ønsket å gjøre lydopptak av rettsaken, men ble nektet av retten fordi Protector motsatte seg dokumentasjon. Det fremkom i brevet fra Larvik tingrett at rettens leder hadde lov til å nekte en part lydopptak hvis oppaker kunne forstyrre forsamlingen. 

 

  Brev om lydopptaket

Vi kjøpte boligen gjennom eiendoms megler 1 Larvik i slutten av 2013, huset var bygget i 2003. Daglig leder i eiendomsmegler Sondre Henriksen skrøt av den 9 år gamle boligen som var bygget i 2003. Alt var bra i følge boligsalgs rapporten til takstmannen, i følge takstmannen Roger Knudsen forelå det en drenering med tilstandsgrad 1.  

 


En rettsak

Ca to måneder etter at vi hadde flyttet inn i boligen.  Begynte både jeg og  mine barn samt Ase Farmen som bodde i sokkel etasjen å bli syke. Vi opplevde å få sterk hodepine når vi oppholdt oss i boligen over timer. Vi måtte ha alle vinduer oppe gjennom vinteren, selv om vi luftet så hadde vi hodepine.Jeg fikk problemer med lunger og bronkitt, noe jeg aldri hadde hatt tidligere.

Farmen fikk også pustebesvær i sin seksjon. Dette skulle senere vise seg å bli dødlig.   Se Lege attest

Sosial og helsedepartementet har vist til faglige retningslinjer for inneklima. 
I rapporten står det at bronkitt er et symptom på muggsopp. 

Jeg trodde dommer ville legge tilrette for oss som var syke og svindlet,  legge tilrette for en kvalitetsikring av vår rettegang.

Inneklima rapport fra Folkehelse innstituttet

Selger hadde forsikring hos Protector eierskift forsikring, jeg kontaktet dem.Protector ba oss kontakte takstmann for å sjekke boligen. Vi måtte dokumentere kravene sa Protector forsikring. 


Tilbudet til Protector på 115 000 kr

Protector kom med tilbud på 115 000, vi så da ingen annen utvei enn å engasjere juridisk bistand vi  ble bekymret for barna, spesielt Sophie som hostet hele natten og var konstant syk. Det hadde hun ikke vært før vi flyttet inn.

Protector fortalte oss at vi måtte dokumentere mangler. Vi ble slik pålagt kostnader ved dokumentasjon.


Vi kontaktet Trond Bøhlerengen fra SINTEF som sies å være den fremste ekspertisen på drenering i landet. Sitat Fra Bøhlerenge i Sintef Byggforsk:

" Byggegropa skulle i sin helhet vært sprengt ut med undersprenging under alle fundamentene. Vi viser her til Byggforskserien 511.101" Byggegrunn og terreng", se figur 1. Det er ikke gjort". "Først da kan konstruksjonen i grunnen i denne delen av bygget få en løsning med akseptabel sikkerhet mot fremtidige fuktproblemer. Løsningen nærmer seg den fukttekniske standard som konstruksjonene opprinnelig skulle hatt for å tilfredstille forskriftens minstekrav til fuktsikring. (Tec 97, § 8-37 "Fukt")". Sitat slutt


Etter rettskraftig dom nekter R.H å påta seg sine metoder som han har overtalt om i retten. Retten har  lagt til grunn fagkyndige R.H sine forklaringer i dommen 24.02.2015.

Det inkommer nye faktiske opplysninger i saken. Det viser seg at byggmester R.H har forklart seg falskt på vår største enkelpost i rettsaken under vitneansvar.

 

Vi blir påtvunget å innhente nye takstmenn for å finne ut hvorfor fagfolk rister på hodene og ikke vil rette skader etter rettsaken. 

Larvik kommune kommer på tilsyn sammen med takstmann Thor Johansen. Det viste seg at metoder er villedet. En rekke alvorlige feil ved boligen er holdt skjult for retten.Er det greit at sakkyndige overtaler om lovstridige metoder i domstolen?

Fagkyndige hadde  forklart utilstrekkelige metoder i retten. Nye faktiske forhold viser i ettertid at flere enkeltposter er villedet under rettsaken.

Kommunen sendte et krav om at alle metoder og utbedringer måtte være i henhold til Plan og bygningsloven, for at boligen skulle godkjennes og ferdigstilles. Kommunen og Thor Johansen viser til Plan og bygningsloven og krever umiddelbar retting.  Kravbrevet fra kommunen


Nye opplysninger  innkommer etter rettsaken. Det foreligger feil ved det faktiske forhold som dommen bygger på. Det innkommer nye opplysninger som viser at fagkyndige R.H har forklart seg uriktig/falskt for retten den 24.02.2015.


Aase knakk sammen under hovedforhandlingen i Larvik tingrett. 
Aase Farmen gikk bort kort tid i etterkant av rettsaken  Aase ble ikke  tilkjent sine ekstra omkostninger, som følge av at hun måtte betale for to steder som følge av mugg og pusteproblemer. Dommeren trodde henne ikke da hun forklarte at hun var syk og måtte flytte ut.

 

Det måtte innhentes nye takstmenn da R.H etter rettsaken nekter å utbedre skader etter de metoder han selv overtalte retten om den 24.02.2015. 

R.H nekter etter rettsaken å utbedre etter sine metoder, som retten hadde lagt tilgrunn i dommen 24.02.2015.  

Jon Henrik Lere som er el takstmann har levert en detaljert og omfattende takstrapport og i rapporten fremkommer det at boligen vår også er brannfarlig. 


Her kan du lese bladet Kapital sin artikkel om Protector og takstmenn, hvorpå man mener dette er rene bestillingsverk fra seksjonen om Personlig økonomi